English


Задачи за Курсова работаПЪРВА ЗАДАЧА


1. Да се реализира рекурсивен алгоритъм за търсене в дълбочина на неориентиран граф G=(V,E),|V|=n≥10, |E|=m≥40.

2. Да се реализира алгоритъм за преобразуване на външно задаване на ориентиран граф във вътрешно представяне чрез n-брой на възлите на графа и два едномерни масива GRAPH с размер m-броя на дъгите, съдържащ съседните възли на всеки възел и NACH с размер n+1 с елементи сочещи началото на списъка от съседни върхове в GRAPH, NACH[n+1] сочи първия свободен елемент в GRAPH.

3. Да се реализира алгоритъм за преобразуване на външно задаване на ориентиран теглови граф G=(V,E) във вътрешно представяне чрез масиви GRAPH (съседни възли), NACH (начален индекс на съседи в GRAPH) и LEN(дължина/тегло на съответната дъга).

4. Да се реализира нерекурсивен алгоритъм за търсене в дълбочина на ориентиран граф G=(V,E),|V|=n≥10, |E|=m≥40.

5. Да се реализира алгоритъм за преобразуване на външно задаване на неориентиран граф във вътрешно представяне чрез матрица на съседство A=|aij| , където a ij=1, ако съществува дъга (vi,vj) в G=(V,E) и aij=0, ако не съществува дъга в G при |V|=n≥10, |E|=m≥40.

6. Да се реализира алгоритъм за преобразуване на вътрешно представяне на неориентиран граф G=(V,E) чрез динамични списъци от съседни върхове (полудинамично) в представяне чрез масиви GRAPH и NACH.

7. Да се реализира алгоритъм за преобразуване на външно задаване на неориентиран граф във вътрешно представяне чрез n-брой на възлите на графа и два едномерни масива GRAPH с размер 2m-два пъти броя на ребрата, съдържащ съседните възли на всеки възел и NACH с размер n+1 с елементи сочещи началото на списъка от съседни върхове в GRAPH, NACH[n+1] сочи първия свободен елемент в GRAPH.Курсов Проект 2007

  •    Да се реализира програма, която разполага възлите на теглови неориентиран граф G=(V,E) върху двумерна равнина, като се стреми да получи планарност на графа. Графа се въвежда от външен файл и след приключването на работата на алгоритъма се изобразява графично върху екрана. Да се предложи подходяща стратегия за търсене на оптималното решение.


За упражненията